Školení referentů

Povinnost zúčastnit se školení řidičů a ověření jejich znalostí vyplývající ze zákona č.262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, se týká všech zaměstnanců, kteří fyzicky řídí vozidlo.

V praxi se jedná například i o zaměstnance, který řídí vozidlo na služební cestě bez ohledu na to, zda se bude jednat o řízení vozidla služebního nebo soukromého, ale například i o zaměstnance, který bude při výkonu pracovní činnosti řídit vozidlo na účelové komunikaci v uzavřeném prostoru nebo objektu.

Zákoník práce v § 103 odst. 2 ukládá zaměstnavateli povinnost „zajistit zaměstnancům školení o právních a ostatních předpisech k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které doplňují jejich odborné předpoklady a požadavky pro výkon práce, které se týkají jimi vykonávané práce a vztahují se k rizikům, s nimiž může přijít zaměstnanec do styku na pracovišti, na kterém je práce vykonávána, a soustavně vyžadovat a kontrolovat jejich dodržování“.

V § 349 odst. 1) jsou výše uvedené právní a ostatní předpisy blíže specifikovány. Jedná se mimo jiné o dopravní předpisy. Mezi dopravní předpisy patří zejména zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcí vyhlášky, dále nařízení vlády č.168/2002 Sb. kterým se stanoví způsob organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky, vyhláška č. 108/1976 Sb., o Evropské dohodě o práci osádek vozidel v mezinárodní silniční dopravě (AETR), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 64/1987 Sb., o Evropské dohodě o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí (ADR), nařízení vlády č.589/2006, kterým se stanoví odchylná úprava pracovní doby a doby odpočinku zaměstnanců v dopravě.

On-line školení

Chcete ušetřit čas a peníze ? a zároveň splnit svoji zákonnou povinnost týkající se proškolení Vašich zaměstnanců – řidičů referentských vozidel?

U nás máte možnost si tyto představy splnit formou on-line školení.
Toto školení probíhá formou e-learningového kurzu.
Řidič se nemusí osobně účastnit školení na učebně a opouštět pracoviště.
Stačí se pouze připojit na internet a na našich stránkách jednoduše absolvovat školení.
Certifikát Vám následně zašleme elektronickou poštou

Školení instruktorem

Dáváte přednost řešení problémových situací silničního provozu s odborníkem osobně ?

I tuto možnost Vám naše autoškola nabízí. Školení probíhá ve specializovaných učebnách v budově naší autoškoly, tady na Vás čekají naši instruktoři a velice rádi odpoví na všechny Vaše dotazy týkající se silničního provozu. Školení jde samozřejmě domluvit i v prostorách Vaší společnosti.

Školení řidičů
On - line
referentské školení
Referentské školení
1 osoba
Referentské školení
skupina
2.500,-
Pravidelné školení profesní
1 osoba
800,- - 1.200,-
Pravidelné školení profesní
Skupina (smluvní cena dle počtů řidičů)
Smluvní cena
Vstupní školení 140
 
Smluvní cena
Vstupní školení 280
 
Smluvní cena
Rozšíření vstupního školení 45
 
Smluvní cena