Všeobecné obchodní podmínky - školní řád Autoškoly a ochrana osobních údajů (GDPR)

Všeobecné obchodní podmínky (dále také jen „VOP“) - školní řád Autoškoly

v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník vydané poskytovatelem:

Aleš Sládek - Autoškola, IĆ: 63517744

Autoškola Sládek s.r.o., IĆ: 26401525

Slovanská třída 110, 32600, Plzeň

www.autoskolasladek.cz

I. Úvodní ustanovení

Tyto VOP upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti s uzavřením smlouvy o poskytnutí výuky a výcviku (dále také jen „Smlouva“) uzavírané mezi poskytovatelem (dále také jen „Poskytovatel“) a fyzickou osobou objednávající výcvik (dále také jen „Žadatel“) dle ust. 1746 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Tyto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy, která bude uzavřena v každém konkrétním případě mezi Poskytovatelem a Žadatelem. Znění VOP může Poskytovatel měnit či doplňovat, při uzavření Smlouvy vždy platí aktuálně platné VOP v době uzavření Smlouvy.

II. Předmět smlouvy

Poskytovatel se zavazuje na základě Smlouvy poskytnout Žadateli pravidelné školení zdokonalování odborné způsobilosti řidičů nebo teoretickou výuku a praktický výcvik k získání nebo rozšíření řidičského oprávnění a dále zajistit Žadateli konání závěrečné zkoušky z odborné způsobilosti, to vždy podle konkrétní uzavřené Smlouvy.

III. Uzavření Smlouvy

Žadatel má na základě uzavřené Smlouvy právo na výuku a výcvik v rámci daném zákonem, za podmínek uvedených ve Smlouvě a v těchto VOP. Smlouva mezi Poskytovatelem a Žadatelem je uzavřena v okamžiku kumulativního splnění následujícího: odesláním on-line Žadatelem vyplněného objednávkového formuláře nebo předáním Žadatelem podepsané Žádosti o přijetí do kurzu pravidelného školení zdokonalování odborné způsobilosti řidičů či Žádosti o přijetí k výuce a výcviku, a to včetně zaslání či předání lékařského potvrzení Poskytovateli (dále také jen „Žádost“); potvrzením o přijetí Žádosti ze strany Poskytovatele Žadateli, případně faktickým zahájením výuky či výcviku na základě Žádosti. Odesláním Žádosti Žadatel potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a vyjadřuje svůj souhlas s jejich zněním. Uzavřením Smlouvy Žadatel také stvrzuje, že se seznámil s Ceníkem služeb a poplatků Poskytovatele, platným ke dni podpisu Smlouvy (dále jen „Ceník“), který je dostupný na internetových stránkách poskytovatele http://www.autoskolasladek.cz/cenik/ a zároveň také v učebnách Poskytovatele. Cena je platná v době uzavření Smlouvy. Žadatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za služby dle Smlouvy a těchto VOP cenu uvedenou v Ceníku, a to v hotovosti či převodem na účet Poskytovatele v plné výši nejpozději ke dni zahájení výuky či výcviku.

IV. Ostatní ujednání

Poskytovatel si vyhrazuje právo nepřipustit Žadatele ke zkoušce, nebo nepokračovat ve výuce nebo výcviku, pokud bude Poskytovatel evidovat jakoukoliv neuhrazenou pohledávku vzniklou na základě Smlouvy či VOP. Cena za výuku a výcvik neobsahuje správní poplatek placený magistrátu za závěrečnou zkoušku z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla, ani jakékoliv související náklady Žadatele vynaložené v souvislosti s přípravou k absolvování zkoušky z odborné způsobilosti k řízení motorového vozidla.

V. Zánik Smlouvy

1.Smlouva může zaniknout na základě dohody stran, výpovědí kterékoliv strany dle těchto VOP nebo odstoupením od Smlouvy.

2.Žadatel má právo odstoupit od Smlouvy ve lhůtě 14 dnů od jejího uzavření, a to i bez udání důvodu. Faktické zahájení výcviku (účast na výuce nebo výcviku) je považováno za výslovnou žádost k zahájení poskytování služeb, v takovém případě nelze uplatnit právo na odstoupení. Žadatel má dále právo odstoupit od Smlouvy v případě podstatného porušení Smlouvy ze strany Poskytovatele.

3.Poskytovatel je oprávněn od Smlouvy odstoupit v případně podstatného porušení povinností ze strany Žadatele, za podstatné porušení Smlouvy se považuje zejména:

-prodlení Žadatele s úhradou jakékoliv peněžitého závazku vůči Poskytovateli delšího než 5 dnů;

-opakované (min. 2krát za dobu trvání Smlouvy) nedostavení k termínu výuky či výcviku bez předchozí omluvy;

-úmyslné poškození majetku Poskytovatele Žadatelem;

-neposkytování součinnosti Žadatelem Poskytovateli (prodlení/zdržování ohledně výuky či výcviku, nezpůsobilost k řízení motorových vozidel, nekomunikování s Poskytovatelem apod.)

-během výcviku podstatně porušuje pokyny instruktora a tím ohrožuje bezpečnost silničního provozu, majetek autoškoly nebo život a zdraví ostatních účastníků silničního provozu

-Pozbyl zdravotní způsobilost k řízení motorových vozidel nebo mu byl vysloven zákaz řízení motorových vozidel

V případě zániku Smlouvy odstoupením či jednostranným ukončením s odstupným má Poskytovatel nárok na úhradu dosud poskytnutých služeb, přeplatek za služby bude vrácen Žadateli do 30 dnů. Zánikem Smlouvy nezanikají práva na smluvní pokutu a náhradu škody. Poskytovatel je oprávněn jednostranně započíst nárok na úhradu odstupného oproti nároku Žadatele na vrácení ceny za dosud nerealizovanou výuku/výcvik.

VI. Sankce, odstupné

Žadatel je povinen omluvit svou neúčast na nahlášené výuce či výcviku (jízdě ve vozidle nebo na trenažéru) nebo na závěrečné zkoušce nejpozději 24 hodin předem. V případě omluvy ve lhůtě kratší než 24 hodin před nahlášenou výukou/výcvikem či závěrečné zkoušce, nebo v případě neúčasti na nahlášené výuce/výcviku či závěrečné zkoušce bez omluvy, nebo v případě jiného zmaření výuky/výcviku či závěrečné zkoušky Žadatelem, je Žadatele povinen uhradit poplatek ve výši 500,--Kč za každou nahlášenou vyučovací hodinu (45 min.) či závěrečnou zkoušku, které se nezúčastní, nebo kterou zmaří. Povinnost hradit výše uvedené poplatky Žadatelovi nevzniká v případě, že je neúčast na výuce/výcviku nebo na závěrečných zkouškách daná vážnými zdravotními důvody Žadatele, nebo jinými závažnými důvody. V tomto případě je Žadatel povinen Poskytovateli předložit potřebné doklady (potvrzení od lékaře atd.). V případě prodlení Žadatele s jakoukoliv platbou dle těchto VOP má Poskytovatel nárok na smluvní pokutu ve výši 0,5 % denně z dlužné částky za každý započatý den prodlení. V případě, že strany Žadatele bude porušena některá povinnost uvedená v čl. V. odst. 3., má Poskytovatel vedle nároku na odstoupení od Smlouvy také nárok na smluvní pokutu ve výši 1.000,--Kč, která je splatná do 5 dnů od uplatnění. Žadatel se zavazuje veškeré smluvní pokuty a poplatky uvedené v tomto článku uhradit do 5 dnů od výzvy Poskytovatele k jejich úhradě. Omluvy z výuky nebo výcviku je možné provádět telefonicky u příslušného instruktora. Žadatel je povinen potvrdit telefonickou omluvu následně formou SMS zprávy nebo e- mailem na info@skolenisladek.cz +420 720443344

VII. Ochrana osobních údajů

Žadatel bere na vědomí, že poskytuje osobní údaje a že budou užity k předpokládaným účelům při vykonávání činnosti na žádost Žadatele dle čl. 3 odst. 1 Směrnice GDPR. Pokud by Poskytovatel chtěl užít osobní údaje Žadatele nad rámec těchto účelů, je Poskytovatel oprávněn osobní údaje užít pouze na základě písemného souhlasu Žadatele. Žadatel má právo přístupu ke svým osobním údajům, jejich opravu, výmaz či omezení zpracování, pokud není stanoveno ve Směrnici Poskytovatele jinak. Žadatel je oprávněn vznést námitku proti uchování zpracování osobních údajů správci na email : info@skolenisladek.cz .Žadatelovi je umožněno seznámit se s aktuální verzí Směrnice GDPR a Záznamem o činnosti, ve kterých jsou upraveny postupy ochrany osobních údajů Žadatele, když tyto listiny jsou přístupné ve školících místnostech Poskytovatele.

VIII. Závěrečné ustanovení

Oznámení dle těchto VOP budou druhé straně zasílána poštou či na emailovou adresu (Poskytovatel: info@skolenisladek.cz Žadatel na email uvedený v žádosti o výuku a výcvik) VOP jsou platné a účinné ode dne 1.1.2020 a vztahují se na Smlouvy uzavřené od tohoto data.