Školení profesních řidičů

Pravidelné školení

Pokud jste již držitelem profesního průkazu a potřebujete absolvovat každoroční, pravidelné školení 7 hod.

Toto školení musí řidič pravidelně každoročně absolvovat v případě, že řídí vozidlo sk. C,CE,D,DE.. Náplň je stanovena na celých 35 hodin, které musí řidič absolvovat v 5-ti letech každoročně po 7-mi hodinách. Školení již neobsahuje žádné přezkušování. Smyslem je, aby si řidič každoročně osvěžil své znalosti v jednotlivých tématech a doplnil je o novinky v silničním provozu. V případě, že se řidič nezůčastní pravidelného školení vždy do data vydání profesního průkazu hrozí mu sankce dle Zákona č. 200/1990 Sb. o přestupcích § 22.

Přihlášky je možno podat on-line, e-mailem nebo telefonicky.

Důležité upozornění:

Konání školení musí akreditované školicí středisko oznámit příslušnému obecnímu úřadu, odboru dopravy, nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem konání školení. Proto je bezpodmínečně nutné podat včas přihlášku

Vstupní školení 140 / 280

Pokud chcete profesní průkaz nejprve získat a nejste držitelem alespoň sk. C před 10.9.2009.

Vstupní školení pro získání průkazu profesní způsobilosti řidiče se dělí na dva druhy.
Vstupní školení v základním rozsahu 140 hodin, které se vztahuje se na řidiče sk. C1, C, C1+E, C+E od 21 let a řidiče sk. D1, D1+E, D, D+E až od 23 let.
Vstupní školení v rozšířeném rozsahu 280 hodin, které se vztahuje a opravňuje řídit vozidla všech sk. C od 18 let a sk. D od 21 let

Školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Tato se vykonává na magistrátu příslušné obce. Po úspěšném složení zkoušky je řidiči vydán profesní průkaz, platný 5 let od data vydání. Podmínkou účasti na školení j platný Řidičský průkaz nebo zahájení výcviku k získání řidičského průkazu C nebo D.

Přihlášky je možno podat on-line, e-mailem nebo telefonicky.

Cena školení je stanovena individuálně.

Vstupní školení 35

Pokud chcete profesní průkaz získat a jste již držitelem alespoň sk. C před 10.9.2009, potřebujete absolvovat vstupní školení ve zkráceném rozsahu 35 hod.

Vstupní školení zkrácené 35 hodin

Vstupní školení pro držitele ŘO sk. C, C+E před 10.9.2009 a skupiny D,DE před 10.9.2008

Od 1.8.2011 nabyla účinnosti novela zákona 247/2000 Sb., která přinesla zásadní změnu v oblasti získání Profesního průkazu řidiče u tzv. „vstupního školení“.

Změna, kterou novela zákona přinesla, je v tom, že držitel řidičského oprávnění sk. C, C+E, který jej získal před 10.9.2009 nebo držitel řidičského oprávnění sk. D, DE, který jej získal před 10.9.2008 již nemusí absolvovat vstupní školení v plném rozsahu a složit zkoušku, ale pouze 35 hod teorie bez zkoušky. Zdůrazňujeme, že toto se vztahuje jen na řidiče, kteří byli držiteli příslušné skupiny ŘO před 10.9.2009.

Těm z Vás, kterých se to týká a potřebujete Profesní průkaz např. pro návrat k práci řidiče zajistíme školení v našem akreditovaném školicím středisku.

Přihlášky je možno podat on-line, e-mailem nebo telefonicky.

Důležité upozornění:

Konání školení musí akreditované školicí středisko oznámit příslušnému obecnímu úřadu, odboru dopravy, nejpozději 5 pracovních dnů přede dnem konání školení. Proto je bezpodmínečně nutné podat včas přihlášku

Rozšíření profesního průkazu

Pokud jste již držiteli profesního průkazu a chcete jej rozšířit o další skupinu

V případě že vlastníte profesní průkaz na skupinu C a chcete jej rozšířit na skupinu D nebo naopak máte možnost se zúčastnit školení pro rozšíření profesního průkazu v rozsahu 45 hodin.

Školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidičů. Tato se vykonává na magistrátu příslušné obce. Po úspěšném složení zkoušky je řidiči vydán profesní průkaz, platný 5 let od data vydání. Podmínkou účasti na školení j platný Řidičský průkaz nebo zahájení výcviku k získání řidičského průkazu C nebo D.

Přihlášky je možno podat on-line, e-mailem nebo telefonicky.

Kdo musí být držitelem Profesního průkazu:

Řidiči, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičské oprávnění skupiny C,C+E,D,D+E nebo jejich podskupin, pokud nespadají do výjimek, jsou povinni mít při řízení u sebe platný profesní průkaz řidiče pro příslušnou skupinu nebo podskupinu. Pokud řidiči nejsou držiteli platného průkazu profesní způsobilosti řidiče, mohou je získat na základě školení.

Školení se týká řidičů, kteří řídí motorové vozidlo, k jehož řízení opravňuje řidičský průkaz pro skupiny C, C+E, D a D+E nebo podskupiny C1, C1+E, D1 a D1+E nebo řidičské oprávnění uznávané jako rovnocenné. Povinnost školení se týká občanů ČR a občanů členských států Evropské unie kteří mají na území České republiky trvalý pobyt, nebo přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce, nebo občanů jiného než členského státu Evropské unie kteří vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo podnikají na území České republiky.

Sankce

Zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích § 22 Přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích Odst.1, písm. e) bod 3 Přestupku se dopustí ten, kdo v provozu na pozemních komunikacích řídí motorové vozidlo a není držitelem platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče. Tomuto přestupku odpovídá pokuta od 5 000 Kč do 10 000 Kč a zákaz činnosti od šesti měsíců do jednoho roku.

Koho se školení netýká

Povinnost školení se nevztahuje na řidiče:

  • vozidel, jejichž nejvyšší povolená rychlost nepřesahuje 45 km/h,
  • vozidel používaných ozbrojenými silami České republiky, Policií České republiky, Celní správou České republiky a zpravodajskými službami České republiky,
  • vozidel Hasičského záchranného sboru České republiky a jednotek dobrovolných hasičů, zdravotnické záchranné služby a Správy státních hmotných rezerv,
  • vozidel používaných při zabezpečování civilní ochrany a báňské záchranné služby,
  • vozidel ve zkušebním provozu,
  • vozidel používaných při výcviku podle částí třetí a páté tohoto zákona a při zkouškách podle částí třetí a čtvrté tohoto zákona,
  • vozidel používaných při přepravě věcí, které řidič využije při výkonu své závislé práce nebo podnikání, pokud řízení není hlavním předmětem výkonu závislé práce nebo podnikání řidiče,
  • vozidel používaných pro vlastní potřebu a
  • zemědělských a lesnických traktorů.

 

Školení řidičů
On - line
referentské školení
Referentské školení
1 osoba
Referentské školení
skupina
2.500,-
Pravidelné školení profesní
1 osoba
800,- - 1.200,-
Pravidelné školení profesní
Skupina (smluvní cena dle počtů řidičů)
Smluvní cena
Vstupní školení 140
 
Smluvní cena
Vstupní školení 280
 
Smluvní cena
Rozšíření vstupního školení 45
 
Smluvní cena